Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

​ Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

415
3-09-2018

 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Cel główny:

Dążenie do tego, aby biblioteka szkolna pełniła rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego, była pracownią, służącą

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

Cele szczegółowe:

- Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

- Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.

- Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

- Kształcenie nawyków samokształcenia uczniów na dalszych etapach edukacji szkolnej.

- Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej.

- Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.

- Wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

- udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;

- organizowanie różnych form pracy czytelniczej;

- zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru

książek;

- przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;

- tworzenie warunków do poszukiwania przez czytelników, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

- rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;

- udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu

czytelnika;

- wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się książkami, czasopismami i innymi materiałami bibliotecznymi, do korzystania z różnych

typów wydawnictw i pomocy bibliotecznych;

- wyrabianie w uczniach nawyku czytania czasopism;

- wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

- organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną.

- informowanie czytelników o nowościach wydawniczych;

- gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie;

- troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;

- prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków;

- opracowywanie biblioteczne zbiorów;

- prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów;

- właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki;

 


 

Roczny plan pracy biblioteki w roku szkolnym 2018/2019

ZADANIA

ŚRODKI I FORMY REALIZACJI

TERMIN

I. Praca pedagogiczna

z czytelnikiem

1. Udostępnianie zbiorów:

- aktualizacja kartotek czytelniczych

- wypożyczanie zbiorów i podręczników.

- pomoc w wyborach czytelniczych.

- prowadzenie statystyki czytelniczej.

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

· stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy.

· indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów niepełnosprawnych.

· prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek.

· pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych.

· rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową – wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat.

· organizacja zajęć i  bibliotecznych.

3. Organizacja wystaw i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.

4. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:

· popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo, dostarczających recenzji ciekawej literatury.

- wskazywanie młodym czytelnikom jak mądrze wykorzystywać Internet do zdobycia poszukiwanych informacji.


W ciągu roku

 

Cały rok/

praca ciągła

 

Zgodnie

z

harmonogramem

na bieżąco

 

 

Cały rok/

praca ciągła

II. Działalność informacyjna

i promocyjna biblioteki

1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek w regionie.

2. Promocja działań biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły.

3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.

cały rok

 

 

III. Współpraca ze środowiskiem

szkolnym i pozaszkolnym

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:

• gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć

Lekcyjnych.

• udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom.

• przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli - prowadzenie tzw. teczek tematycznych.

• współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości

szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły.

• współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności

czytelniczej.

2. Konsultacje przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, gry i inne).

3. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną (Filia w Leszczynie), Biblioteką Pedagogiczną w Bochni.

Cały rok/

praca ciągła

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 na bieżąco

cały rok

IV. Samodoskonalenie

i doskonalenie zawodowe

1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

2. Doskonalenie warsztatu pracy.

cały rok

V. Prace

organizacyjno -techniczne

1. Planowanie i sprawozdawczość.

• opracowanie rocznego planu pracy.

• prowadzenie dokumentacji.

2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów.

• konserwacja zbiorów.

• selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych.

4. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:

• prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.

• uzupełnianie katalogów.

• opracowanie formalne zbiorów.

cały rok

 

 

na bieżąco

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

na bieżąco

 

Plan działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej


Nadrzędnym celem stworzenia poniższego planu działań uatrakcyjniających organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej jest zachęcenie wszystkich uczniów naszej szkoły do jak najczęstszego odwiedzania biblioteki szkolnej i korzystania z jej zasobów oraz promocja czytelnictwa.

Ponadto, realizując plan, chcemy, aby nasi uczniowie:

- aktywnie włączali się w pracę/działania biblioteki, rozwijali swoje umiejętności organizacyjne,

- chętnie korzystali z kącika czytelniczego, w którym spędzaliby w sposób mądry i pożyteczny czas wolny poprzez codzienne obcowanie z literaturą, a przez to odkrywali piękno świata, zdobycze ludzkiej kultury i nauki dzięki słowu pisanemu,

- sami poszukiwali w literaturze potrzebnych informacji, a przez to poszerzali swoje horyzonty wiedzy,

- doskonalili umiejętności czytelnicze jednocześnie dobrze bawiąc się i przyjemnie spędzając czas z książką,

- samodzielnie dokonywali wyboru literatury zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Zadanie

Działania/akcje

Opis działania/formy realizacji

Termin

realizacji

działania

Uwagi

Uatrakcyjnienie organizacji

pracy biblioteki

Co miesięczna akcja

zachęcająca do czytania -

„Oceń książkę”.

1. Rozpropagowanie akcji polegającej na zachęceniu w każdym miesiącu chętnych czytelników klas od IV do VIII oraz III gimnazjum do przeczytania jednej pozycji książkowej. Uczniowie, sami wybierają  daną  książkę, dokonują jej oceny wg ustalonych kryteriów uzgodnionych z nauczycielem bibliotekarzem.

2. Dobór literatury zgodnie z własnymi upodobaniami czytelników.

3. Co miesięczne prowadzenie akcji.

4. Ogłoszenie recenzji na tablicy informacyjnej w bibliotece.

Od X 2018,

co m-c

 

 

Akcja propagująca czytelnictwo wśród uczniów klas I-VIII oraz gimnazjum

„Książkowe selfie”.

 

 

 

Organizacja wybranych konkursów czytelniczych oraz wystaw tematycznych.

Uczniowie klas I-VIII oraz III gimnazjum wykonują samodzielnie lub z pomocą osób dorosłych selfie z ulubiona książką  jaką przeczytali w bieżącym miesiącu.

- wydruk (format 12x16 cm, w kolorze)

- książkowe selfie uczniowie przynoszą do biblioteki szkolnej w Leszczynie w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca od którego rozpoczyna się akcja.

- co miesiąc losowo wybierane zostaną 3 prace ( po 1 z każdej grupy wiekowej:

*Grupa pierwsza od I klasy do III klasy.

*Grupa druga od IV klasy do VI klasy.

*Grupa trzecia od VII klasy do III gimnazjum.

-Akcja potrwa od 20 października 2018 do 10 czerwca 2019 roku.

Od 20 października do 10 czerwca 2019 roku

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 18 padziernik 2018 19:24
Powiązane artykuły: Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym Pierwszy kanał edukacyjny TVP we współpracy z MEN Komunikat w sprawie niewybuchu na terenie przyszkolnym Zgłoszenie do świetlicy szkolnej NOWY PLAN LEKCJI 2019/0202 Projekt "Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0". Warsztaty dla naszych uczniów na Politechnice Zbiórka gier planszowych i puzzli WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020 Nowe Godziny Pracy Biblioteki Szkolnej Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020