Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020

321
28-08-2020

 Szanowni Państwo,

Organizacja pracy w naszej szkole w tym roku szkolnym będzie się różnić od lat ubiegłych z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz wytyczne MEN, GIS i MZ. Szczegółowo zasady opisane są w „Procedurze bezpieczeństwa” , z którą należy się zapoznać. Wracamy do nauki stacjonarnej, ale musimy wdrożyć nowe rozwiązania dostosowane do możliwości organizacyjnych oraz specyfiki naszej placówki, aby pobyt w szkole był dla naszej społeczności możliwie najbezpieczniejszy i komfortowy.

Najważniejsze zasady:

- Na teren placówki mogą wejść wyłącznie zdrowe osoby, nie wykazujące objawów choroby zakaźnej.

- Temperatura będzie mierzona, po uzyskaniu zgody rodzica/prawnego opiekuna w sytuacji niepokojących objawów.  Temperatura powyżej 38°C (mierzona termometrem bezdotykowym) jest sygnałem pilnego kontaktu z rodzicem i odseparowaniem osoby do wyznaczonego pomieszczenia.

- Rodzice wchodzą na teren placówki, po obowiązkowej dezynfekcji na wejściu oraz zakrywając usta i nos wyłącznie w pilnych sprawach (np. rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego w celu odprowadzenia i odebrania dziecka i rodzice klasy I - odebranie ucznia).  Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Rodzice muszą pamiętać o zachowaniu dystansu min. 2 m i zakazu gromadzenia się na terenie szkoły. 

- Uczniowie bezpośrednio po wyjściu z szatni mają obowiązek umyć ręce wodą z mydłem i pamiętać o częstym powtarzaniu tej czynności, zwłaszcza przed spożyciem posiłku.

- Na terenie szkoły pracownicy i uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. Jednakże nie jest to zabronione.

- Przy sprzyjającej pogodzie wszystkie przerwy międzylekcyjne uczniowie będą spędzać na placu przed szkołą (wówczas nie będzie nakazu zmiany obuwia wychodząc na przerwę).  W przypadku konieczności  pobytu w szkole podczas przerw uczniowie mają wyznaczone korytarze, jak i również zastosowane będzie rotacyjne wyjście na główny korytarz w taki sposób, aby uniknąć mieszania się grup klasowych.

- Uczniowie mają przypisane konkretne sale lekcyjne, w których będą realizować zajęcia (z wyjątkiem wychowania fizycznego i informatyki – sala informatyczna będzie dezynfekowana po każdej grupie). Każda sala będzie regularnie wietrzona, a po zajęciach dokładnie dezynfekowana.

- Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów ani przynosić zbędne rzeczy do szkoły.

- W przypadku objęcia naszego terenu strefą żółtą lub czerwoną wprowadzimy dodatkowe obostrzenia np. maseczki/przyłbice, przebywanie w sali lekcyjnej podczas wszystkich przerw, kształcenie hybrydowe (niektóre klasy prowadzą naukę w trybie stacjonarnym, a inne w trybie zdalnym).

- Decyzja o zawieszeniu zajęć  leży w gestii Organu Prowadzącego, po uzyskanej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni.

- W przypadku zawieszenia zajęć uczniowie klas I-VIII będą realizować naukę w formie: lekcji online w przypadku większości przedmiotów zgodnie z obowiązującym planem lekcji (przy użyciu darmowej aplikacji Skype) oraz poprzez wysyłanie materiałów do nauki w przypadku przedmiotów np. artystycznych, wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych.

 

Mamy nadzieję, że współpraca i wyrozumiałość w kwestii przestrzegania zasad pozwoli nam realizować naukę stacjonarnie przez cały rok szkolny. 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Agnieszka Adamus

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: sobota 29 sierpie 2020 12:57
Powiązane artykuły: Klasa III na cmentarzu wojennym - 2020 Organizacja pracy szkoły w związku z zawieszeniem zajęć dla klas IV-VIII od dnia 26.10 Ślubowanie uczniów klasy I - 2020 II i III MIEJSCE NA POWIATOWYCH IGRZYSKACH DZIECI W BOCHNI 2020 Dzień Edukacji Narodowej_2020 PODWÓJNY SUKCES NA GMINNYCH IGRZYSKACH DZIECI W PIŁCE NOŻNEJ 2020 Pasowanie na czytelnika klasy 0 - 2020 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2020-21 Sprzątanie świata 2020 Projekt "Już pływam" 2020