Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Warsztaty Tematyczne

 

Warsztaty tematyczne

 


 

W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego od dnia 17 września 2018 r. organizowane będą różnorodne zajęcia dodatkowe i warsztaty tematyczne.

 Udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. Wymagana jest zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka. Zapisy na zajęcia proszę zgłaszać nauczycielom prowadzącym do dnia 14.09.2018 r.

 

Nazwa zajęć / warsztatów

Opis / tematyka zajęć

Termin

Nauczyciel prowadzący

Zajęcia sportowe

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów sportem, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie uczniów do zawodów sportowych w piłce ręcznej i nożnej.

 

wtorek 14:30 – 15:20

piątek 13:35 – 14:20

mgr Stanisław Tracz

Zajęcia taneczne grupy Cheerleaders

Przygotowywanie układów tanecznych.

 

mgr Beata Pyrz

Warsztaty informatyczne

I. Edukacyjne zabawy z komputerem – czy komputer może pomagać w nauce? (kl. 4-8)

1. Zapoznanie z programami edukacyjnymi : „Jak to działa?”, „Ciało człowieka”, „Euro-Plus” – program do języka angielskiego

2. Zapoznanie z programami edukacyjnymi typu: encyklopedia historii, kosmosu, itp.

3. Zapoznanie uczniów z możliwością uczenia się za pomocą programów edukacyjnych

4. Korzystanie z programów zgodnie z prawem.

II. Gry z komputerem (kl. 4-8)

1. Zapoznanie z dostępnymi rodzajami gier logicznych i zręcznościowych

2. Uruchamianie dowolnej gry logicznej (zręcznościowej) i umiejętne korzystanie z niej zgodnie z prawem

3. Zapoznanie z dostępnymi rodzajami gier przygodowych

4. Uruchamianie dowolnej gry przygodowej i umiejętne korzystanie z niej zgodnie z prawem

III. Bezpieczne poruszanie się w sieci Internet i rozsądne korzystanie z jej zasobów (kl. 4-8)

1. Efektywne wyszukiwanie i filtrowanie informacji w Internecie

2. Uświadomienie zagrożeń jakie niesie za sobą uczestnictwo i tworzenie globalnego społeczeństwa informacyjnego (stalking, uzależnienie od portali społecznościowych, komputera, tabletu, smartfonu i Internetu)

3. Nauka odpowiedniego wyrażania własnych poglądów i przekonań w sposób akceptowalny społecznie

4. Przybliżenie wiadomości dotyczących zabezpieczeń serwisów internetowych (PHP, MSQL)

poniedziałek 13:35 – 14:20

uczniowie klas IV-VIII

 

mgr Małgorzata Waligóra

„Język łaciński – ciekawostki”

1. Łacina – język żywy czy martwy, znaczenie języka klasycznego w naszych czasach.

2. Język łaciński – znaczenie słów(wyrazów), spolszczone nazwy łacińskie.

3. Łacina językiem nauki, kultury, medycyny i sztuki. Napisy na zabytkach, szpitalach, kościołach, itd.

4. Prawo a znajomość łaciny (wykorzystanie tego języka w sądownictwie).

5. Łacina w Kościele (Pater noster, Ave Maria, msze po łacinie).

6. Znajomość języka łacińskiego w medycynie (choroby, leki, zioła).

7. Sentencje łacińskie (te popularne, znane i lubiane).

8. Wpływ łaciny na języki europejskie.

9. Odwołanie do tradycji, dyplomacji i mądrości przodków.

10. Literatura w języku łacińskim – próby czytania.

11. Jak wygląda gramatyka łacińska.

12. Alfabet, liczby, pisownia a wymowa 13. Podsumowanie

piątek 14:25 – 15:10

uczniowie klasy VI, VII, VIII

mgr Maria Smoleń-Drabik

Warsztaty czytelnicze

Głównym celem tych zajęć będzie rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, kształtowanie uważnego słuchania, rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie twórczości plastycznej na bazie utworów literackich. Cele te będą realizowane poprzez wspólne czytanie książek z poza kanonu lektur z podstawy programowej, czytanie przez starszych uczniów młodszym, czytanie przez zaproszonych rodziców, wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami, tworzenie klasowej biblioteczki korzystanie ze zbiorów szkolnej biblioteki, recytacji wierszy znanych pisarzy i inscenizacji, konkursy znajomości baśni i pięknego czytania.

1. Lekcja biblioteczna- wyjście do biblioteki szkolnej . Przypomnienie zasad korzystania ze zgromadzonych zbiorów, wybór ciekawej literatury dla dzieci. Czytanie wybranej książki.

2. Prezentacja przyniesionych książek przez dzieci z domu. Czytanie fragmentów. Tworzenie klasowej biblioteczki.

3. Czytanie wybranej literatury dziecięcej. Omówienie treści – bohaterowie, zdarzenia, myśl przewodnia.

4. Tworzenie ilustracji różnymi technikami plastycznymi do treści wysłuchanej książki lub fragmentu. Gazetka klasowa.

5. Czytanie przez starszych uczniów młodszym ( uczniowie klasy II czytają przedszkolakom, uczniom klasy I).

6. Czy znasz tę baśń? – konkurs miedzy klasowy ( klasy I –III ) znajomości baśni .

7. Rodzice czytają dzieciom – zaproszenie rodziców do czytania dzieciom w szkole podczas warsztatów czytelniczych.

8. Wybór wierszy sławnych polskich pisarzy do recytacji – czytanie i ilustrowanie wybranego wiersza.

9. Recytacja wierszy dla uczniów klasy I – III.

10. Konkurs pięknego czytania uczniów klasy II.

11. Wysłuchanie treści wybranej pozycji książkowej i zaprojektowanie do niej okładki. Wybór najciekawszej pracy.

12. Wyjazd na spektakl teatralny .

13. Podsumowanie pracy warsztatów czytelniczych. Ankieta.

Środa 11:50 – 12:35

uczniowie

klasy II

mgr Małgorzata Matras

Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie

Rezultatem udziału uczniów w zajęciach będzie umiejętność rozwiązywania zdań nietypowych, wymagających logicznego myślenia. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli rozwijać kompetencje matematyczne uczniów. Uczniowie będą przygotowani do udziału w konkursach matematycznych typu: Kangurek, Alfik matematyczny, Konkurs Logicznego Myślenia.

1. Kształtowanie umiejętności odgadywania reguł, kodowania i dekodowania.

2. Rozwijanie przewidywania i logicznego myślenia – zadania nietypowe.

3. Skąd wiem, jaka to liczba? – doskonalenie umiejętności liczenia, tworzenia ciągów liczbowych oraz logicznego myślenia.

4. Rozwiązywanie zadań ułożonych przez rówieśników, przekształcanie zadań.

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się jednostkami pomiaru: długości, szerokości, wysokości, odległości – wykonywania obliczeń dotyczących miar.

6. Rozwiązywanie zadań na używanie pojęć związanych z mierzeniem w sytuacjach życiowych.

7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi z czasem i kalendarzem, zapisywania liczb w systemie rzymskim.

8. Wykonywanie obliczeń zegarowych i kalendarzowych, korzystanie z różnych narzędzi pomiarowych.

9. Układanie figur geometrycznych, kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

10. Matematyczne zagadki, łamigłówki doskonalące technikę rachunkową i logiczne myślenie.

11. Tajemnicze układanki – tangramy.

12. Gry edukacyjne: Jeden z dziesięciu, Postaw na milion.

13. Zabawy i gry – reguły opracowane przez uczestników zajęć.

 

poniedziałek 11:50- 12:35

uczniowie klasy III

 

mgr Jolanta Król

Zajęcia języka angielskiego

1. Gry i zabawy komunikacyjne poszerzające wiedzę gramatyczną i leksykalną oraz utrwalające zdobyte umiejętności językowe i rozwijające umiejętności.

2. Projekcje multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

3. Prace projektowe dotyczące kultury Wielkiej Brytanii.

4. Pobudzanie w uczniach pasji do nauki języka angielskiego i integrowanie zespołu uczniowskiego.

czwartek 12:40 – 13:25

uczniowie klas I-III

mgr Jadwiga Babral

Warsztaty konwersacyjne w języku angielskim

Na zajęciach wprowadzana będzie tematyka związana z życiem codziennym oraz zagadnienia będące tematem zainteresowań uczniów. Na podstawie obrazków, zdjęć lub obserwacji zostanie przedstawiony temat. Przykładowe rozmówki, pytania i ćwiczenia będą zachęcać uczniów do podejmowania rozmów czy dyskusji. Jedyną możliwością, by nauka angielskiego była w pełni efektywna, jest nauka poprzez konwersację. Zajęcia pomogą uczniom: - nauczyć się praktycznego zastosowania poznanych słów i zasad gramatycznych, korygować wymowę oraz przełamać barierę w mówieniu.

1. Food and health: How important is healthy lifestyle?

2. Travel: What can you gain from travelling?

3. Guided conversations: Shopping

4. Famous people: Who is a celebrity?

5. America: Why do you think America is so popular?

6. Music: Do you enjoy music videos?

7. Guided conversations: On a trip.

8. Sports: Why are sports so popular?

9. Fashion: Do you prefer functional or fashionable clothes?

10. Free time: What does the idiom ‘time is money’ mean? Do you agree with?

11. Friendship: Describe your best friend.

12. Guided conversations: At the reception desk

13. Challenges: Do you have any heroes that have done something amazing?

wtorek 13:35 – 14:20

 

mgr Grzegorz Mech

Warsztaty polonistyczne „Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse”

Na zajęciach rozwijających z języka polskiego uczniowie poszerzą i utrwalą zdobyte na lekcjach wiadomości przy pomocy aktywizujących metod nauczania oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Program zajęć rozwijających  z języka polskiego opracowany jest z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy i umiejętności z języka polskiego, a także rozwój indywidualnych zainteresowań uczestników.

1. Językowe zabawy integracyjne: dobieranie wyrazów pokrewnych, synonimów, antonimów, gra słów,  kalambury

2.  Jak pięknie przemawiać i recytować:

- omówienie zasad: postawa, wymowa, poprawne akcentowanie, barwa głosu, intonacja, interpretacja głosowa wierszy

3. Typowe środki artystyczne dzieła literackiego:

-  epitet, porównanie, metafora, onomatopeja, animizacja, personifikacja, apostrofa, pytanie retoryczne, archaizm, neologizm poetycki, zdrobnienie, zgrubienie, wyliczenie, powtórzenie i  inne

4.  Analiza i interpretacja utworu literackiego:

– wyszukiwanie środków artystycznych, analiza rymów, określanie podmiotu lirycznego, narratora, rodzaju i gatunku literackiego, typu twórczości literackiej

5. Formy użytkowe:

- tworzenie różnych form użytkowych: życzeń, przepisów, instrukcji, podziękowań, przeprosin, zapytania, zawiadomienia, zaproszenia, ogłoszenia

6. Ortografia i interpunkcja pisanie tekstów ze słuchu, wykonywanie ćwiczeń ortograficznych, stosowanie zasad interpunkcyjnych

7. Gramatyka: rozpoznawanie części mowy i zdania, określenie cech gramatycznych części mowy, itp.

8. Ciche czytanie ze zrozumieniem

- samodzielne czytanie tekstów i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści

9. Jestem mistrzem ortografii

- indywidualne redagowanie dyktanda z wykorzystaniem podanych słów

10. Młody czytelnik: swobodne rozmowy- dygresje na temat ostatnio przeczytanych książek, wymiana informacji o autorze, gatunku

11. Pracujmy ze słownikami: odnajdywanie odpowiedzi pytania z różnych kategorii

12. Sprawdź siebie: odpowiedzi na pytania koleżanek i kolegów

13. Szkoła pisania: błędy językowe, stylistyczne, gramatyczne.

13: 13:40 14:25

uczniowie od klasy IV do VII

poniedziałek 13:40 – 14:25

mgr Beata Stalmach

Warsztaty matematyczne. Indywidualny program nauki matematyki

Zajęcia będą poświęcone realizacji tematyki indywidualnego programu nauki matematyki. Mają na celu wspierać, wyjaśniać, i wprowadzać nowe treści programowe.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów realizujących indywidualny program nauki

mgr Agata Krawczyk

Warsztaty chemiczne. Indywidualny program nauki chemii

Zajęcia będą poświęcone realizacji tematyki indywidualnego programu nauki chemii. Mają na celu wspierać, wyjaśniać, i wprowadzać nowe treści programowe.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów realizujących indywidualny program nauki

mgr Paulina Krawczyk

Warsztaty fizyczne. Indywidualny program nauki fizyki

Zajęcia będą poświęcone realizacji tematyki indywidualnego programu nauki fizyki. Mają na celu wspierać, wyjaśniać, i wprowadzać nowe treści programowe.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów realizujących indywidualny program nauki

mgr Agnieszka Mucha

Warsztaty plastyczno-muzyczne

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów artystycznych, wyrażanie emocji, przeżyć poprzez różne formy plastyczne i muzyczne, doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kształtowanie postawy twórczej oraz umiejętności radzenia sobie z tremą.

1. Zabawy i ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia oddechowe.

2. Repertuar muzyczny, ulubieni wykonawcy, piosenki młodzieżowe.

3.Karaoke, ćwiczenia z zakresu emisji głosu, intonacja, rytm i tempo utworu.

4.Zabawy i układy – tańce integracyjne.

5. Prezentacja swoich ulubionych piosenek, śpiew solo, sposoby na tremę.

6. Folklorem malowane….czyli co dawniej śpiewano przy rodzinnym stole.

7. Pieśni patriotyczne, historyczne.

8. Współczesne techniki malarskie.

9. Mój styl – projektowanie ubioru, stylizacje, prezentacje.

10. Decoupage- pudełko na drobiazgi.

11. Ozdoby, prezenty okolicznościowe, dekoracje.

12.Akwarela.

13. Bogactwo kolorów, nazewnictwo, zasady łączenia i kontrastowania, projekt kolorystyki przedmiotów, ścian, itd. w moim pokoju.

Czwartek 13:40 – 14:25

uczniowie od klasy IV do VI

mgr Anna Dziedzic

 

 

Projekt „My skills, my future” programu ERASMUS+

Realizacja międzynarodowego projektu w ramach program ERASMUS+

1. Panel dyskusyjny: historia jedzenia.

2. Tworzenie prezentacji multimedialnej: tradycyjne przepisy kulinarne.

3. Tworzenie ulotki promującej zdrowy styl życia.

4. Tworzenie krzyżówki o środowisku (format cyfrowy).

5. Prace plastyczne: piramida zdrowego żywienia.

6. Nagrywanie programu TV: Skills4all news”.

7. Pisanie rozprawki “Plusy i minusy trzymania zwierząt w zoo”

8. Tworzenie ogłoszenia i broszur dot. Zagrożeń środowiska naturalnego.

9. Wywiady z partnerami projektu na temat praw człowieka.

10. Tworzenie ankiety: Czy jesteśmy tolerancyjni?” (format cyfrowy)

11. Panel dyskusyjny: co oznacza dla Ciebie bycie Europejczykiem?

12. Prace artystyczne: prawa człowieka.

13. Spotkanie z partnerami projektu w Niemczech i Chorwacji (prezentacja przygotowanych materiałów).

piątek 7:15 – 7:50,

uczniowie biorący udział w realizacji projektu w roku szkolnym 2017/18

mgr Agnieszka Adamus

Warsztaty plastyczno-techniczne

Zajęcia mają na celu: rozwijać uzdolnienia i zainteresowania artystyczne dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczno-techniczne, pobudzić kreatywność uczniów, odkrywać przyjemności tworzenia, cieszyć się uzyskanym efektem, stworzyć warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej oraz technicznej dzieci.

 1. Kalkowanie liści – kreatywne prace plastyczne.

 2. Malowanie solą motyla.

 3. Jesień prace plastyczne z rosnących farb.

 4. Kwiaty Bzu z popcornu.

 5. Drzewka z rolek – jesienne witrażyki.

 6. Ślimaki z liści i plasteliny.

 7. Planeta Ziemia praca plastyczna z rosnących farb.

 8. Techniki plastyczne -zabawa w drukowanie.

 9. Mozaika z liści.

 10. Tęczowe dłonie.

 11. Liście z zimnej porcelany. 

 12. Foliowy witraż.

 13. Cukrowa Śnieżynka.

   

poniedziałek 11:50 – 12:35

uczniowie klasy I

mgr Iwona Stabrawa