Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Wolontariat

 

Wolontariat

 


 "Ważny jest rodzaj pomocy, którą się ofiaruje,

ale jeszcze wazniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela."

 


Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestnikami koła są uczniowie klas IV - VIII chętni do podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Program jest zgodny z podstawa programową kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji wybranych treści i kształcenia umiejętności z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i innych. Opracowany program daje możliwości rozwijania samorządności i samodzielności uczniowskiej, pozwala na kształtowanie własnej osobowości i daje możliwość wzmacniania własnej wartości. Cele działania Szkonego Koła Wolontariatu wpisują sie w program rozwoju szkoły.


Cele Szkolnego Koła Wolontariatu
  • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szcunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność,
  • rozwijanie zainteresowań wsród młodzieży,
  • wzbogacanie doświadczeń społecznych,
  • nabywanie umiejętności współpracy w grupie,
  •  wspieranie inicjatyw młodzieżowych rozwijanie postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
  • zapoznanie z ideą wolontwriatu,
  • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,
  • umożliwianie młodym podejmowanie działań na rzecz potrzebujących pomocy,
  • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
  • rozwijanie  pasji i zainteresowań młodzieży, nauka samozrądności.

 

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

 

Planowane działania

Termin realizacji

Uwagi

Pozyskanie nowych członków Szkolnego Klubu Wolontariatu

wrzesień

 

Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim

wrzesień

 

Akcja „Czyścioch” – Sprzątanie Świata

październik

 

Zabawa andrzejkowa – opieka wolontariuszy nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I - III

listopad

 

Organizacja Dnia Wolontariusza (przypadająca na 5 grudnia)

grudzień

 

Organizacja Dnia Wolontariusza (przypadająca na 5 grudnia)

grudzień

 

Akcja „Podaj łapę” – zbiórka starych koców dla zwierząt przebywających w schronisku

 

 

Zabawa karnawałowa – opieka wolontariuszy nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas I - III

styczeń

 

Spotkania klubu – dyskusje na temat prowadzonych akcji

cały rok szkolny

 

Tworzenie plakatów z informacjami na temat wykonywanych czynności lub instytucji z jakimi klub współpracuje, edukacja na temat organizacji i projektów opartych na wolontariacie

cały rok szkolny

 

Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach – pomoc koleżeńska

cały rok szkolny

 

Zbiórka plastikowych nakrętek (pomoc chorym dzieciom, edukacja ekologiczna)

cały rok szkolny

 

Odwiedziny osób z Terapii Zajęciowej w Rdzawie

 

 

Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy innym

w miarę potrzeb

 

Inne zaistniałe w trakcie roku szkolnego

w miarę potrzeb