Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty 2024

 

Poradnik dla rodziców

 

 


informator CKEOKE-Kraków.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem uczniów – obywateli Ukrainy, którzy w 2024 r. mogą przystąpić do egzaminu z dowolnego języka obcego wybranego spośród języków wymienionych powyżej). Do 30 września 2022 roku rodzice ucznia będą musieli złożyć dyrektorowi szkoły deklarację o wyborze języka nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem pisemnym, co oznacza że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie ma określonego wyniku minimalnego, jaki uczeń powinien uzyskać – oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – terminy

Termin główny egzaminu ósmoklasisty przypada na 14 - 16 maja 2024 roku. Uczniowie, którzy nie będą mogli napisać egzaminu ze względu na problemy zdrowotne lub inne wypadki losowe będą mogli skorzystać z terminu dodatkowego – 10 - 12 czerwca 2024 roku.


Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2024:

- język polski – 14 maja 2023 (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka – 15 maja 2023 (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny – 16 maja 2023 (czwartek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).

 

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty 2024:

- język polski – 10 czerwca 2024 (poniedziałek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka – 11 czerwca 2024 (wtorek) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 (środa) – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 90 minut).


 

Egzamin ósmoklasisty – przebieg

 

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) jak i otwarte (uczeń będzie musiał sam sformułować odpowiedź). Jak w przypadku poprzednich egzaminów (egzaminu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego) uczeń będzie mógł przynieść ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Na egzaminie ósmoklasisty nie będzie można korzystać z kalkulatora i słowników. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

Egzamin ósmoklasisty dla laureatów i finalistów konkursów - jeśli uczeń jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim - zostanie zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie to będzie równoznaczne z uzyskaniem z danego przedmiotu najwyższego wyniku.