Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski

 


Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący: Jakub Mucha

Zastępca przewodniczącego: Filip Burkowicz

Sekretarz: Wiktoria Dziedzic

Sekretarz: Emilia Łękawa

 

Opiekunowie Samorządu: mgr Anna Dziedzic, mgr Faustyna Ujejska

Poczet Sztandarowy: mgr Stanisław Tracz

 


Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Leszczynie
 na rok szkolny 2023/2024

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego

-  budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

- urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;

- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

- wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;

- kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;

- wdrażanie podstawowych zasad wychowania;

- kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;

- poznawanie tradycji regionalnych;

- rozwój zainteresowań;

- organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;

- zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności;

-  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,

- dbałość o bezpieczeństwo i higienę w czasach pandemii.

 

Założenia na rok szkolny 2023/2024

- przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

- stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;

- ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;

- integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;

- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

- rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach/ szczególnie w czasie pandemii/

- uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu roku szkolnego:

- przypomnienie zasad korzystania z „ szczęśliwego numerka”

- współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

- prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego

- udział w akcjach charytatywnych

- współudział w uroczystościach szkolnych

- Akcja nakrętki

- Akcja „ Pomóż i Ty.”

- Praca na rzecz szkoły

- Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej

- Spotkania, protokoły.

- Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 Dzień Edukacji Narodowej, Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Patrona Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego

Apele oraz uroczystości, imprezy szkolne  organizowane lub współorganizowane przez SU będą się odbywały tylko za zgodą Dyrektora Szkoły i w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

 

Wrzesień

  Wybory  Samorządu Uczniowskiego

  Ustalenie planu działań na cały rok.

  Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.

  Wywieszenie na tablicy gazetki poświęconej bezpieczeństwu w szkole w czasie pandemii.

  Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Październik

 „Dary jesieni” – promowanie zdrowego odżywiania, gazetki klasowe.

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły, przygotowanie wystawy prac uczniowskich.

 Organizacja dnia/ przeprowadzenie lekcji/, w którym uczniowie przejmują rolę nauczyciela.

 Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.

Listopad

  Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości, przygotowanie wystawy prac plastycznych upamiętniających rocznicę odzyskania niepodległości.

  Dzień życzliwości – gazetka

  Andrzejki – dyskoteka.

  Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .

  Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Grudzień

 Szkolne Mikołajki.

 Akcja świąteczna „ Starsi – młodszym” / czytanie bajek, prezenty, zabawy integracyjne/

 Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.

 Świąteczne życzenia dla społeczności szkolnej.

 Akcja charytatywna „ Życzenia świąteczne dla seniorów z naszej miejscowości, przygotowanie kartek z życzeniami, drobne upominki, bezpieczne dostarczenie życzeń dla seniorów.

Styczeń

 Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

 Bal karnawałowy.

 Sporty zimowe – gazetki klasowe.

Luty

 Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.

 Podsumowanie pracy samorządu w I półroczu.  

Marzec

 Dzień bez przemocy- gazetka

 Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.

 Przywitanie Wiosny- konkurs na przebranie za „ Panią Wiosnę”, konkurs na wiosenną      fryzurę „ Kwiaty we włosach”.

Kwiecień

 Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.

 Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

 Akcja charytatywna „ Życzenia świąteczne dla seniorów z naszej miejscowości, przygotowanie kartek z życzeniami, drobne upominki, bezpieczne dostarczenie życzeń dla seniorów.

 Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

 Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj

 Święta majowe, gazetka okolicznościowa

 Święto Patrona Szkoły, wystawa prac plastycznych,

 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy- gazetka na korytarzu.

Czerwiec

  1 czerwca – Dzień Dziecka, dzień sportów alternatywnych.

  23 czerwca – Dzień Ojca.

  Pożegnanie klasy VIII .

  Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022.

  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022.

  Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 


 

REGULAMIN  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W  LESZCZYNIE

 

 Na podstawie ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ,z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dziennik Ustaw 1996 r. Nr 67

pozycja 329 ) art. 55 oraz Ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.z późniejszymi zmianami ( jednolity tekst Dziennik Ustaw 1997 r. Nr 56 ,poz. 357 ) art.6 a, ust. oraz statutu szkoły.

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie, zwany dalej samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2.     Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

3.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Skład zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie:

1.     Przewodniczący, który powołuje wszystkich funkcyjnych,

2.     Zastępca - wspomaga Przewodniczącego lub wypełnia jego obowiązki w przypadku nieobecności,

3.     Skarbnik - prowadzi zeszyt rachunkowy oraz zbiera i przechowuje pieniądze,

4. Kronikarz- prowadzi zeszyt protokołów.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje do realizacji zadań wynikających z planu pracy.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego ponosi odpowiedzialność za pełnione funkcje i współpracuje z przewodniczącymi wszystkich klas.

 

Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej  w Leszczynie oraz Opiekuna:

1.     Wybory przeprowadza ustępujący zarząd SU w porozumieniu z opiekunem w pierwszym tygodniu czerwca.

2.     Swoją kandydaturę na Przewodniczącego zgłasza ten uczeń, który uzyska poparcia co najmniej 15 uczniów i na przygotowanym formularzu zbierze ich podpisy.

3.     Kampania wyborcza trwa jeden tydzień i może być prowadzona w formie plakatu, agitacji na przerwach itp.

4.     Przewodniczący jest wybierany w równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym głosowaniu ogółu uczniów.

5.     Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała powyżej 50% ważnie oddanych głosów.

6.     Jeżeli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, po tygodniu organizuje się drugą turę, w której uczestniczy dwóch z największą liczbą oddanych głosów.

7.     Przewodniczący powołuje do składu zarządu samorządu:

Zastępcę, Skarbnika, Kronikarza, którzy muszą wyrazić zgodę na pełnienie określonej funkcji.Przewodniczący dobiera pozostały skład w przeciągu dwóch dni od daty wyboru.

8.     Opiekunem zostaje nauczyciel wybrany przez samorząd ( nauczyciel musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji ).

Kadencja zarządu Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej  w Leszczynie

Kadencja zarządu trwa rok i może być przedłużona w wyniku ponownych wyborów, kadencja Opiekuna trwa jeden rok i może być przedłużona w wyniku ponownego wyboru, za zgodą nauczyciela. Opiekun kończy swoją kadencję wraz z samorządem, nowi członkowie są wybierani zgodnie z zawartymi powyżej zasadami.

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1.     Przedstawiania Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia.

2.     Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z możliwościami i w porozumieniu z Dyrektorem.

3.     Redagowania i wydawania gazety szkolnej.

4.     Ustalania składek na cele szkolne.

5.     Podejmowania działań zarobkowych.

6.     Przyjmowania pieniędzy od sponsorów.

7.     Ustalania terminu wyborów na stanowisko Przewodniczącego, wyborów uzupełniających.

8.     Stwierdzenia prawomocności wyborów w obecności opiekuna.

9.     Zmian i nowelizacji regulaminu działalności.

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie powinien:

1.     Przestrzegać regulaminu.

2.     Prowadzić zeszyt protokołów, zeszyt rachunkowości oraz harmonogram pracy co najmniej na jeden rok szkolny.

3.     Spotykać się co najmniej raz w miesiącu.

4.     Opracować plan pracy na dany rok szkolny i realizować go zgodnie z harmonogramem.

5.     Działać odpowiedzialnie, konsekwentnie z korzyścią zarówno dla uczniów jak i dla dobra szkoły.

Sposób odwoływania członków zarządu:

1.     Grupa co najmniej 20 osób zgłasza propozycję odwołania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do Dyrektora, wniosek musi zawierać uzasadnienie.

2.     W razie przyjęcia przez Dyrektora propozycji, grupa ta organizuje w przeciągu tygodnia nowe wybory, aby ogół wszystkich uczniów mógł wybrać nowego przedstawiciela.

3.     Analogiczne postępowanie obowiązuje w razie odwołania całego zarządu Samorządu Uczniowskiego.

4.     Powyższe zasady obowiązują również w przypadku rezygnacji Przewodniczącego z pełnionej funkcji.

5.     W sytuacji zgłoszenia konstruktywnego votum nieufności wobec osób innych niż Przewodniczący, podejmuje on ostateczną decyzję po konsultacji z Opiekunem Samorządu Uczniowskiego i Dyrektorem.