Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Pedagog szkolny

 

Pedagog szkolny – mgr Stanisław Tracz

( w zastępstwie Michał Rudnik)

 

Dyżur
poniedziałek   10:35 – 11:35
piątek   8:50 – 9:50

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • prowadzenia badań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów   w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • udzielanie porad i konsultacji;
  • prowadzenie prelekcji dla rodziców.